Bài 1

Match the words and phrases with the pictures. (Nối các từ và cụm từ với hình ảnh)Đáp án:1. e2. d3. c4. a5. b

Đọc thêm

Bài 2

Complete the sentences with the words and phrases from the box. (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong hộp)1. The traditional craft of the villagers is ______ bamboo baskets.2. We all joined in the ______ when we attended the local festival.3. The gallery in the city centre has an excellent collection of ______.4. Hoa is very keen on ______. She loves to knit gloves after school.5. The ______ is still used as a means of transport in Alaska today.Đáp án:1. weaving2. tribal dances3. native art4. making crafts5. dogsledHướng dẫn dịch:1. Nghề truyền thống của dân làng là đan rổ tre.2. Tất cả chúng tôi đều tham gia vào các điệu nhảy của bộ lạc khi chúng tôi tham dự lễ hội địa phương.3. Phòng trưng bày ở trung tâm thành phố có một bộ sưu tập nghệ thuật bản địa xuất sắc.4. Hoa rất thích làm đồ thủ công. Cô ấy thích đan găng tay sau giờ học.5. Chó kéo xe vẫn được sử dụng như một phương tiện giao thông ở Alaska ngày nay.

Đọc thêm

Bài 3

Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. (Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu)1. The tribal women know how to _____ these threads into beautiful clothes.A. weave B. makeC. cut2. She comes from Korea, so her _____ language is Korean.A. modernB. nativeC. practical3. Sticking out one's tongue was a way of greeting in _____ Tibetan culture.A. traditional B. leisurely C. simple4. How do people _____ New Years in your country, Jack?A. practiseB. keep C. celebrate5. We like that restaurant: it _____ very delicious food.A. practises B. serves C. buysĐáp án:1. A2. B3. A4. C5. BHướng dẫn dịch:1. Phụ nữ bộ tộc biết dệt những sợi chỉ này thành những bộ quần áo đẹp.2. Cô ấy đến từ Hàn Quốc nên ngôn ngữ mẹ đẻ của cô ấy là tiếng Hàn.3. Lè lưỡi là một cách chào hỏi trong văn hóa truyền thống Tây Tạng.4. Mọi người đón năm mới ở đất nước bạn như thế nào, Jack?5. Chúng tôi thích nhà hàng đó: nó phục vụ đồ ăn rất ngon.

Đọc thêm

Bài 4

Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /br/ and /pr/. (Lắng nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến âm /br/ và /pr/)Bài nghe:

Đọc thêm

Bài 5

Listen and practise the sentences. Underline the bold words with /br/, and circle the bold words with /pr/. (Nghe và thực hành các câu. Gạch dưới những từ in đậm với /br/, và khoanh tròn những từ in đậm với /pr/)Bài nghe:1. My brother says online lea...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career